Програмд бүртгүүлсэн утасны дугаар болон бүртгэлийн дугаараар хайна.